Yendif Video Share - Search
جستجو در اخبار

مدتهاست که موضوعی بنام امداد خودرو متفرقه بر سر زبان ها افتاده است، داستانی طول و دراز با چاشنی تلکه کردن مردم و قمه کشی برای امداد خودروهای اصل! داستانی که همچنان ادامه دارد.